Norsk UD sin reiseinformasjon om Tyrkia

Kredittkort Toll regler
Reiseinfo. Sykehus
Reiseforsikr. Om visum

Se også Norsk UD sine landsider om Tyrkia: landsider.no/land/tyrkia

Denne siden ble sist oppdatert: 05.08.18 9:32


Tyrkia - reiseråd

Sist oppdatert av UD: 13.04.2018

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i grenseområdene nærmere enn ti km fra grensen til Syria. Det oppfordres til å utvise aktsomhet ved reiser i øvrige provinser i sørøst.


Hvordan du bestiller visum til Tyrkia
Visum

Reiseinformasjon oppdatert av UD den  19.7.2018
Tyrkia har gått over til et nytt politisk system etter president- og parlamentsvalget 24. juni 2018. Unntakstilstanden er opphevet, men det er for tidlig å si hva dette innebærer for de mange tiltakene iverksatt de siste to årene. Det sørøstlige Tyrkia preges fortsatt av uforutsigbarhet og spenninger.

Sikkerhet

Med ujevne mellomrom oppstår trusler fra aktører og organisasjoner med ulike agendaer overfor den tyrkiske stat. I de siste årene har en også sett trusler mot turistområder og andre byer enn Ankara og Istanbul. Demonstrasjoner og politiske markeringer har ved flere tidligere anledninger blitt voldelige.

Statlige bygg og institusjoner (inkludert politi og militære) har mottatt trusler om angrep og vært mål for terroraksjoner. Norske besøkende oppfordres til å holde avstand til slike arrangementer og bygninger samt å følge de råd og anvisninger som norske og tyrkiske myndigheter gir.

Den enkelte har alltid et personlig ansvar for å ivareta sin egen sikkerhet ved reiser til Tyrkia. Reisende oppfordres til å oppdatere seg på den aktuelle sikkerhetssituasjonen, samt følge de råd og anvisninger som både tyrkiske og norske myndigheter gir. Reiserådet for Tyrkia (se over) er særlig knyttet til konfliktene i Syria og Irak samt den pågående konflikten mellom tyrkiske sikkerhetsstyrker og PKK i Tyrkias sørøstlige provinser. Alle reisende bes registrere sin reise via reiseregistrering.no.

Tyrkia ble 15. juli 2016 rammet av et kuppforsøk og har også vært utsatt for flere alvorlige terrorangrep. Terrorangrepene har vært utført av personer tilknyttet Isil samt grupperinger med relasjoner til PKK. Myndighetene skjerpet sikkerhetstiltakene etter disse angrepene og gjennomførte i tillegg flere store anti-terroroperasjoner.

Til tross for dette går livet i store deler av landet sin vante gang uten større synlige endringer. Selv om det i store deler av landet er relativt få synlige tegn på økt terrorfare, merker man økt tilstedeværelse av politi og sikkerhetspersonell i byer som Istanbul og Ankara.

I tillegg har kamphandlingene i sørøst medført store ødeleggelser og ført til en meget uforutsigbar og ustabil sikkerhetssituasjon for de som måtte oppholde seg i dette området.

Unntakstilstanden som ble innført i etterkant av kuppforsøket 15. juli 2016, ble opphevet natt til 19. juli 2018. Imidlertid har regjeringen fremsatt flere forslag til endringer i lovverket som i stor grad omhandler videreføring av en rekke tiltak som ble iverksatt under unntakstilstanden.

Dette gjelder særlig endringer i anti-terrorloven og straffeloven. Forslagene er foreløpig ikke vedtatt. Det har de siste to årene blitt gjennomført store utrenskninger innen både offentlige og private strukturer, og både tyrkere og utenlandske borgere har opplevd utreiseforbud.

Unntakstilstanden medførte identifikasjonsplikt i hele Tyrkia. Mye tyder på at denne plikten opprettholdes. Det betyr at man alltid må sørge for å ha med seg ID-papirer når man beveger seg ute. Eneste gyldige identifikasjon for norske borgere i Tyrkia er pass. Videre oppfordrer vi norske borgere til å holde seg kontinuerlig oppdatert på informasjon fra lokale medier, samt følge anvisninger fra tyrkiske myndigheter.

Tyrkiske myndigheter har styrket kontrollen med besøkende til de sørøstlige områdene i Tyrkia. Også utenlandske borgere som reiser til eller er i disse konfliktområdene kan bli kontrollert av politiet og sikkerhetsstyrker.

------------------------------

Bitte liten ordbok
norsk - tyrkisk

Terrortrusselen:

 Et terrorangrep vil, som i andre land, kunne inntreffe uten forvarsel. Slike angrep vil også kunne ramme steder som besøkes av utenlandske borgere. Normalt legger myndighetene lokk på informasjon ved terrorangrep. Internett blir ofte tregere og det kan være vanskelige å kommunisere på sosiale medier.

Terrorangrep i Tyrkia har blitt gjennomført av både nasjonale og internasjonale terrorgrupper. Hovedsakelig har disse angrepene vært rettet mot tyrkisk politi, militære og sikkerhetsstyrker, samt mot politiske mål. Slike terrorangrep har også blitt gjennomført i Istanbul og Ankara. Det alvorligste terrorangrepet i Tyrkias moderne historie, med over 100 drepte sivile, fant sted i Ankara 10. oktober 2015. Det siste store angrepet som fant sted i Istanbul natt til 1. januar 2017, viser at også sivile kan være terrormål.
-----------------------------

Kriminalitet:
 


Kriminalitetsnivået mht ran, tyveri og mindre voldshandlinger kan sammenlignes med gjennomsnittet for EU. I turistområdene ved kysten har besøkende kvinner vært utsatt for seksuelle overgrep (se mer nedenfor under «kvinners sikkerhet»). Det bør utvises alminnelig forsiktighet under besøk i Tyrkia, og besøkende må ta vanlige forholdsregler for ikke å bli utsatt for kriminelle handlinger. Besøkende bør også være klar over at straffen for ordensforstyrrelser kan være høyere enn i Norge.
-----------------------------

Jordskjelv

Deler av Tyrkia er også definert som potensielle jordskjelvområder, med jordskjelvet i Van sørøst i Tyrkia 23. oktober 2011, som det seneste store. Områdene rundt Antalya, der majoriteten av norske turister ferdes, er ikke definert som høyrisikoområde i denne sammenheng.

Se også_ https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_tyrkia/id2414945/