Norsk UD sin reiseinformasjon om Tyrkia

Kredittkort Toll regler
Reiseinfo. Sykehus
Reiseforsikr. Om visum

Se også Norsk UD sine landsider om Tyrkia: landsider.no/land/tyrkia

Denne siden ble sist oppdatert: 11.11.18 11:42


Tyrkia - reiseråd

Sist oppdatert av UD: 13.04.2018

Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til eller opphold i grenseområdene nærmere enn ti km fra grensen til Syria. Det oppfordres til å utvise aktsomhet ved reiser i øvrige provinser i sørøst.


Hvordan du bestiller visum til Tyrkia
Visum

Reiseinformasjon oppdatert av UD den  22.11.2018
Den to år lange unntakstilstanden ble opphevet etter president- og parlamentsvalget 24. juni 2018.
Flere av tiltakene som ble iverksatt de to siste årene er imidlertid videreført gjennom lovendringer.
Det sørøstlige Tyrkia preges fortsatt av uforutsigbarhet og spenninger.

Sikkerhet

Den enkelte har alltid et personlig ansvar for å ivareta sin egen sikkerhet ved reiser til Tyrkia. Reisende oppfordres til å oppdatere seg på den aktuelle sikkerhetssituasjonen, samt følge de råd og anvisninger som både tyrkiske og norske myndigheter gir.

Reiserådet for Tyrkia (se over) er særlig knyttet til konfliktene i Syria og Irak samt den pågående konflikten mellom tyrkiske sikkerhetsstyrker og PKK i Tyrkias sørøstlige provinser. Alle reisende bes registrere sin reise via reiseregistrering.no.

Med unntak av områdene som er dekket av reiserådet går livet nå de fleste steder sin vante gang uten større synlige endringer utover en til tider økt tilstedeværelse av politi og sikkerhetspersonell.

Myndighetene har siden kuppforsøket 15. juli 2016 gjennomført flere store anti-terroroperasjoner som har bidratt til at det siden nyttår 2017 ikke har vært terrorangrep i de mest populære turistområdene eller de største byene. Situasjonen i sørøst er fortsatt ustabil og uforutsigbar. Kamphandlingene medførte store ødeleggelser, og det gjennomføres fortsatt anti-terroroperasjoner i området.

Unntakstilstanden som ble innført i etterkant av kuppforsøket 15. juli 2016, ble opphevet natt til 19. juli 2018. I etterkant er det imidlertid vedtatt flere forslag til endringer i lovverket som i stor grad innebærer videreføring av en rekke tiltak som ble iverksatt under unntakstilstanden.

Dette gjelder særlig endringer i anti-terrorloven og straffeloven. Det har de siste to årene blitt gjennomført store utrenskninger innen både offentlige og private strukturer, og både tyrkere og utenlandske borgere har opplevd utreiseforbud.

Unntakstilstanden medførte identifikasjonsplikt i hele Tyrkia. Det anbefales at man alltid sørger for å ha med seg ID-papirer når man beveger seg ute. Eneste gyldige identifikasjon for norske borgere i Tyrkia er pass. Videre oppfordrer vi norske borgere til å holde seg kontinuerlig oppdatert på informasjon fra lokale medier, samt følge anvisninger fra tyrkiske myndigheter.

Tyrkiske myndigheter fører streng kontroll med besøkende til alle områder i Tyrkia. Det betyr at enhver, også utenlandske borgere, kan oppleve å bli nektet innreise til et område.

Bitte liten ordbok
norsk - tyrkisk

Terrortrusselen:

 Et terrorangrep vil, som i andre land, kunne inntreffe uten forvarsel. Slike angrep vil også kunne ramme steder som besøkes av utenlandske borgere. Normalt legger myndighetene lokk på informasjon ved terrorangrep. Internett blir ofte tregere og det kan være vanskelige å kommunisere på sosiale medier.

Terrorangrep i Tyrkia har blitt gjennomført av både nasjonale og internasjonale terrorgrupper. Hovedsakelig har disse angrepene vært rettet mot tyrkisk politi, militære og sikkerhetsstyrker, samt mot politiske mål. Det alvorligste terrorangrepet i Tyrkias moderne historie, med over 100 drepte sivile, fant sted i Ankara 10. oktober 2015. Det siste store angrepet fant sted i Istanbul natt til 1. januar 2017.


-----------------------------

Kriminalitet:
 


Kriminalitetsnivået mht ran, tyveri og mindre voldshandlinger kan sammenlignes med gjennomsnittet for EU. I turistområdene ved kysten har besøkende kvinner vært utsatt for seksuelle overgrep (se mer nedenfor under «kvinners sikkerhet»). Det bør utvises alminnelig forsiktighet under besøk i Tyrkia, og besøkende må ta vanlige forholdsregler for ikke å bli utsatt for kriminelle handlinger. Besøkende bør også være klar over at straffen for ordensforstyrrelser kan være høyere enn i Norge.
-----------------------------

Jordskjelv

Deler av Tyrkia er også definert som potensielle jordskjelvområder, med jordskjelvet i Van sørøst i Tyrkia 23. oktober 2011, som det seneste store. Områdene rundt Antalya, der majoriteten av norske turister ferdes, er ikke definert som høyrisikoområde i denne sammenheng.

Se også_ https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/velg-land/reiseinfo_tyrkia/id2414945/